Ki batti lagaili ore o mainka - Dipjol ki batti lagaili fdc dhaliwood - 3

Dipjol ki batti lagaili fdc dhaliwood - 3 - Ki batti lagaili ore o mainka

Dipjol ki batti lagaili fdc dhaliwood - 3 1

Dipjol ki batti lagaili fdc dhaliwood - 3 2